LWC ohje tuulilajeille

Vesijärvi on talvella merkittävä Lahtelaisten virkistysalue. Viikonloppuisin kauniilla ilmalla tietyillä alueilla voi olla jopa ahdasta. Jotta tuulilajien harrastajat pysyvät hyvissä väleissä muiden jäänkäyttäjien kanssa toivotaan, että harrastajat noudattaisivat seuraavia ohjeita.

1. Narut aina puomilla, kun et ole rikaamassa tai ajamassa.

Rikaa, nosta ja laske leija niin, että leijan narut ovat mahdollisimman vähän aikaa jäällä levällään. Kerää narut tauon ajaksi ja lopettaessasi narut välittömästi puomille.

2. Ei varusteita koneella tehdyille jääteille, laduille tai moottorikelkkareiteille.

Älä pysäköi leijoja ja muita välineitäalle 10 m etäisyydelle virallisista jääteistä, laduista tai kelkkareiteistä (auratut, koneella ajetut ja merkityt). Muiden latujen ja väylien osalta riittää, kun vältät niitä silloin, kun niillä on liikennettä.

3. Ohitusetäisyydet yli 10 m, paitsi leijalla ylätuulen puolelta vähintään
narujen pituus x 2.

Leijalla ylätuulen puolelta ohitettaessa 2 x narujen pituus on sopiva minimietäisyys. Muilla välineillä ja leijalla alatuulenpuolelta etäisyydeksi riittää 10 m. Ajettaessa järvellä pidetään turvaetäisyys myös pilkkijöihin ja verkkokalastajiin huomioiden myös verkkojen narut, jotka ovat usein levitettynä jäällä verkkoja koettaessa (saman pituinen tai pitempi, kuin verkon merkkien välinen etäisyys ja saattaa olla missä tahansa suunnassa sen pään merkistä, josta verkkoja ei olla kokemassa).

4. Toiminta omien taitojen mukaan. Vahinkojen ehkäisy etusijalla.

On tärkeää ymmärtää oma taitotasonsa ja toimia sen puitteissa kaikin tavoin niin, ettei ulkopuolisille, muille harrastajille tai itselle aiheudu vaaraa (todellista tai koettua). On myös tärkeää ymmärtää jäätilanne, pitää rantaan ja muihin kiinteisiin esteisiin riittävä etäisyys ja muistaa, että vastuu aiheuttamistasi vahingoista on sinulla.

5. Ole ystävällinen sekä ulkopuolisia että muita harrastajia kohtaan.

Oudot harrastusvälineet jäällä vetävät ihmisiä puoleensa, eivätkä he välttämättä ymmärrä näkemäänsä. Jos muut jään käyttäjät näyttävät huolestuneilta toiminnastasi tai omalla toiminnallaan lisäävät vahinkoriskiä, on hyvä mahdollisuuksien mukaan hidastaa nopeutta, ottaa lisää etäisyyttä ja jutella heidän kanssaan asiasta ystävällisesti sävyyn. Pyri käyttäytymään kaikin tavoin positiivisesti muita jään käyttäjiä kohtaan samalla välttäen vahinkoja. Lajien harrastusmahdollisuuksien jatkumisen ja kehittymisen kannalta on olennaista, että ulkopuolisille ei tule talvituulilajeista ja niiden harrastajista huonoja kokemuksia.

Kiitos paikallisten olojen ja muiden jäälläliikkujien huomioinnista.

Vesijärvi winter manual for windsports

In winter Vesijärvi is an important recreational space for the Lahti locals and visitors alike. During weekends when the weather is nice some areas may even be crowded at times. To maintain a cordial relationship between the wind sports community and the public, it is advisable to follow the below instructions while doing wind sports in the area.

1. Kite lines always on the bar when not rigging or riding.

You should rigg, launch, and land in a way that minimizes the time that the kite lines are stretched out on the ice. During breaks and when you finishthe lines are coiled on the bar as soon as possible.

2. No equipment on or near machine made ice roads, cross country tracks or snow mobile trails.

Do not park kites or other equipment over official (plowed, machine made or marked) ice roads, cross country tracks or snow mobile trails. Suitable minimum distance to those is 10 m. For the rest of the tracks, it is enough to avoid them when they have traffic.

3. Passing distances min. 10 m, except on kite from upwind min. 2 x line length.

Suitable minimum passing distance for a kite passing on the windward side is 2 x line length. In all other cases 10 m is enough. While kiting out on the lake the same distances should be kept from ice fishermen and their equipment (because of possible under-ice net fishing lines laying on the ice close to the net markers).

4. Kite in accordance with your skill level. Focus on avoiding accidents.

It is important to understand one’s own skill level and perform within its restrictions without causing danger, real or perceived, to others. It is also important to know the ice conditions, to keep enough distance from the shore and other obstacles and to remember that you alone are responsible for all damages you may cause.

5. Be polite and courteous to others.

Unfamiliar sports equipment on the ice interest people and they may approach without understanding potential for problems. If other ice users seem concerned about your actions or through their own actions increase the risk of an accident,if possible, reduce speed, increase distance, and talk to them about the situation in a friendly tone. If you speak English to them, they will either understand or go away because they are afraid to talk to a foreigner.For sustaining and developing winter wind sports it is vital that the public does not find them an annoyance, but perceives them as a welcome addition to the spectrum of wintersports.